Oznaczenia geograficzne

Loading
loading..

Oznaczenia geograficzne

październik 12, 2015
BOFH1
No Comments


Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa co do strategii i możliwości uzyskania i utrzymania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego oraz jego używania przez przedsiębiorców reprezentowanych przez uprawnioną organizację, w tym możliwości używania oznaczenia geograficznego, także w znaku towarowym w kraju i/lub za granicą, badania jego zdolności rejestrowej, dochodzenia roszczeń cywilno-prawnych, i in.;
  • reprezentowania uprawnionych do oznaczeń geograficznych w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym przed Urzędem Patentowym (w tym w postępowaniu sprzeciwowym i spornym) oraz przed organami odwoławczymi, wnoszeniu opłat urzędowych, składaniu sprzeciwów przeciwko zmianom w rejestrze oznaczeń geograficznych, w procedurach dokonywania zmian i wykreślania odnośnych wpisów w rejestrze oznaczeń geograficznych, dokonywania wpisu do rejestru osób uprawnionych do korzystania z zarejestrowanych oznaczeń, w postępowaniach o wygaśnięcie lub unieważnienie prawa z rejestracji, itd.;
  • obsługi klientów krajowych poprzez stałe pośrednictwo w prowadzonych za granicą przez zagranicznych pełnomocników procedurach dotyczących uzyskiwania ochrony oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w Polsce oraz obrony praw nabytych;
  • doradztwa co do rozporządzania prawami z rejestracji oznaczeń geograficznych, przenoszenia prawa, itp.;
  • monitorowania doraźnie i okresowo rejestracji oznaczeń geograficznych, stanu prawnego ochrony itp., w Polsce i w wybranych krajach.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background