Wynalazki

Loading
loading..

Wynalazki

październik 16, 2015
BOFH1
No Comments


Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa co do strategii i możliwości uzyskania w Polsce patentu i patentu dodatkowego na wynalazek, dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, zastrzeżenia pierwszeństwa, utrzymania ochrony oraz korzystania z wynalazku przed udzieleniem patentu i w trakcie trwania jego ochrony, celowości i wyboru optymalnej drogi rozszerzenia ochrony wynalazku krajowego za granicą w procedurach krajowych, międzynarodowych i regionalnych (w tym w Europejskim Urzędzie Patentowym), badania zdolności patentowej, dochodzenia roszczeń cywilno-prawnych, ustalania naruszeń, stwierdzania prawa „używacza uprzedniego” (art. 71.1 ustawy Prawo własności przemysłowej), itp.;
  • samodzielnego reprezentowania zgłaszających uprawnionych do wynalazków w postępowaniu zgłoszeniowym i badawczym przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz Polskim Urzędem Patentowym (w tym w postępowaniu sprzeciwowym i spornym) oraz przed organami odwoławczymi, wnoszeniu opłat urzędowych, w procedurach rejestrowych, w postępowaniach o wygaśnięcie lub unieważnienie patentu, o uzyskanie patentu dodatkowego, dodatkowego prawa ochronnego, o wydzielenie zgłoszenia, przekształcenie zgłoszenia patentowego na zgłoszenie o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy, itd.;
  • obsługi klientów krajowych w charakterze pełnomocników na etapie procedury międzynarodowej PCT oraz postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym. Stałe pośrednictwo w prowadzonych za granicą przez upoważnionych tam pełnomocników procedurach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentów w postępowaniach krajowych i regionalnych, obrony udzielonych patentów i dodatkowych praw ochronnych, składaniu sprzeciwów i unieważnianiu patentów zagranicznych, itd.;
  • doradztwa co do rozporządzania patentami i dodatkowymi prawami ochronnymi, przeniesienia patentu, udzielania licencji i sublicencji, stwierdzania czy patent nie jest nadużywany (art. 68 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej), itp.;
  • monitorowania doraźnie i okresowo zgłoszeń patentowych, patentów i stanu prawnego ich ochrony w Polsce i za granicą.
  • prowadzenie specjalistycznych przedmiotowych i podmiotowych badań patentowych, opracowywanie raportów o wynikach rozeznania, ocena stopnia ryzyka innowacyjnego.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background