Wzory użytkowe

Loading
loading..

Wzory użytkowe

październik 15, 2015
BOFH1
No Comments


Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa co do strategii i możliwości uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, zastrzeżenia pierwszeństwa, utrzymania ochrony oraz korzystania z wzoru użytkowego przed udzieleniem prawa ochronnego i w trakcie trwania jego ochrony, celowości i wyboru optymalnej drogi rozszerzenia ochrony wzoru użytkowego za granicą w procedurach krajowych, międzynarodowych i regionalnych, badania zdolności ochronnej, dochodzenia roszczeń cywilno-prawnych, itp.;
  • reprezentowania zgłaszających uprawnionych do wzorów użytkowych w postępowaniu zgłoszeniowym i badawczym przed Urzędem Patentowym (w tym w postępowaniu sprzeciwowym i spornym) oraz przed organami odwoławczymi, wnoszeniu opłat urzędowych, w procedurach rejestrowych, w postępowaniach o wygaśnięcie lub unieważnienie prawa ochronnego, o wydzielenie zgłoszenia, przekształcenie zgłoszenia patentowego na zgłoszenie o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy, itd.;
  • obsługi klientów krajowych w charakterze pełnomocników na etapie procedury międzynarodowej PCT oraz poprzez stałe pośrednictwo w prowadzonych za granicą przez upoważnionych tam pełnomocników procedurach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania ochrony wzorów użytkowych w postępowaniach krajowych i regionalnych, obrony udzielonych praw ochronnych, składaniu sprzeciwów i unieważnianiu zagranicznych praw ochronnych, itd.;
  • doradztwa co do rozporządzania prawami ochronnymi na wzory użytkowe, przenoszenia praw ochronnych, udzielania licencji i sublicencji, stwierdzania czy prawo ochronne nie jest nadużywane (art. 68 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej), itp.;
  • monitorowania doraźnie i okresowo zgłoszeń wzorów użytkowych, praw ochronnych i stanu prawnego ich ochrony w Polsce i za granicą.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background